Posts

Mirga Abbaa Qabiyyuummaa fi seera

Image
  isaa galii biraa hin qabneef… qabiyyee lafa baadiyyaa kennaadhaan dabarsuu ni danda’a. Labsii 130/1999, keewt. 5(5), 9(5), dambii 151/2005 kewt. 10(1), Dhaalaan  Namni tokko mirga abbaa qabiyyummaa qabu miseensa maatii isaaf dhaalchisuuf mirga qaba.  Miseensi maatii eenyu faadha? Ijoollee abbaa qabiyyee irraa dhalatan Namoota biroo galii biraa hin qabnee fi abbaa qabiyyee faana dhaabbataan jiraatan jechuudha.  Miseensotni maatii mirga dursa dhaalmaa argachuu qaban eenyu faa? Miseensoota maatii keessaa kannee qonnaan bulaa, horsiisee bulaa ykn gamisa horsiisee bulaa tahan, Dhaaltoota galii lafa sana irraa argamuun kan bulan ykn lafa san malee madda galii biraa kanneen hin qabne dha. Namoota mirga dhaalaatiin dursa qabaniif gaheen nama tokko lafa midhaanii heektaara tokko, lafa jallisii heektaara 0.25 fi qabeenya dhaabbataa heektaara 0.25 kan hin caalle kennameefii kan hafu irratti miseensa maatii biraa waliin mirgi dhaalaa ni eeggamaaf. Mootummaa Irraa Hirtaan Adeemsa…  Namni ganda ke

HasBlog

 https://hasblog.mhaagj.org 

Gumee Qo'annaa Teknolojifi seera.

Image
​ Proposaalii Qo’annaa Hojimaata Garee Komniksehini MHAAGJ Si’awaa tasaisuuf Qophaahee. Leave a Comment   /  beksisaaf ,  Pdf  / By  hasen Teknolojii fi interneetii fayyadamun haawasa gahomsuufi qaromsuu kessattii gahee qaamoolee seeraa; Barruu xiyyeffannoo addaa MHAAGJ irrattii taasifamee. Qophessaan : Hasen Mh. Hassen. Barruu garee komnikeshinii mana hojii abbaa alangaa Godina Jimmaatin qophaa’ee. Camsaa 2013 Jimmaa, Oromiyaa Abstract — yadrimee waligalaa jarraa 21  ffaa  amma kessa jirruu kuni jaarraa qarominaafi jarraa adunyaan gara tokkomuuttii kan ittii dhuftee. kanaaf immoo shorii interneetiin taphatuu ol’anaadhaa. guddina hawaas dinagdee biyya tokkoo kessattis shorri interneetiin taphatuu shora isa hangafaa ta’u isaa qorannoon adda addaa ni mul’isuu. as irrattii platformiwwan karaa interneetiidhaan dhufan hawaasa tokkof bu’ura qarominaa ta’u bira darbuun bu’ura dinagdee ofii ittii guddifahuun galii adda ta’ee kan itti umuu danda’amuu ta’un isaa iccitii ifattii mul’atuuhaa.. akk

Waa'ee Waajjira AA Godina Jimmaa

Image
​ Waa’ee Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Haammam Beektuu? Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Bu’ura  Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa waligalaa Oromiyaa Hundessuuf Bahee  bu’ura godhachuun sadarkaa godinaattii kan hundaa’ee yommuu ta’u, dirqama seeraa Tajaajila ogummaa abbaa alangummaa iftoominaafi itti gaafatamummaa qabu kennuun godinni Jimmaas Godina olantummaan Heeraa fii seeraa ittii mirkanaahee akka ta’uuf, hoojii tajaajila abbaa alangummaa si’ataa ta’e hawaasaaf kennuuf waajjira hundaa’eedha  Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Bu’ura  Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa waligalaa Oromiyaa Hundessuuf Bahee  bu’ura godhachuun sadarkaa godinaattii kan hundaa’ee yommuu ta’u, dirqama seeraa Tajaajila ogummaa abbaa alangummaa iftoominaafi itti gaafatamummaa qabu kennuun godinni Jimmaas Godina olantummaan Heeraa fii seeraa ittii mirkanaahee akka ta’uuf, hoojii tajaajila abbaa alangummaa si’ataa ta’e hawaasaaf kennuuf waajjira hundaa’eedha. Bu’uruma Kanaan waajjirrii kenya dirqam

Visit jimmaa zone attorney website

Image
Blog Gumee Qo’annaa Hojimaata Garee Komniksehini WAAGJ Si’awaa tasaisuuf Qophaahee. Teknolojii fi interneetii fayyadamun haawasa gahomsuufi qaromsuu kessattii gahee qaamoolee seeraa; Barruu xiyyeffannoo addaa MHAAGJ irrattii taasifamee. QOPHESSAN Hasen Mh Hassen